Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podmínky užívání elektronického systému společnosti Sandbox People s.r.o. (www.tezenikryptomen.cz)

 

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže upravují práva a povinnosti mezi společností Sandbox People s.r.o., IČO 01383167, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31786.

 

 • (dále jen „SandboxPeople“), poskytovatelem elektronického systému tezenikryptomen.cz dostupného na internetové adrese www.tezenikryptomen.cz, a Uživateli (dále jen “Podmínky”).
 • Podmínky upravují veškeré vztahy, do nichž SandboxPeople vstupuje s Uživateli v souvislosti s užíváním Elektronického systému a jeho obsahu.
 • Uživatelem je každá osoba, která používá Elektronický systém na počítačové síti Internet. Vzhledem k platné právní úpravě rozlišujeme mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Uživatelem, který je podnikatelem.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se SandboxPeople nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Uživatel v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto Podmínkách pro podnikatele.

 • Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při využívání Služeb. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.

 

 1. Definice použitých pojmů
  • Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:

Elektronický systém: internetová stránka SandboxPeople http://tezenikryptomen.cz/ a počítačové programy vytvořené SandboxPeople určené k užívání (nejenom) ze strany Uživatelů především za účelem vzdělávání.

Užívání Elektronického systému: užívání obsahu a dalších funkcionalit Elektronického systému v rozsahu, v jakém Elektronický systém toto užívání technicky umožňuje.

Účet: rozhraní, které vzniká na základě registrace Uživatele v Elektronickém systému, díky kterému má Uživatel možnost využívat Služeb.

Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Profil: sada osobních údajů vzniklá po registraci jejich volitelným vložením ze strany Uživatele, případně doplněná záznamy o aktivitě Uživatele v rámci Elektronického systému.

Služby: veškeré služby aktuálně nabízené SandboxPeople v rámci konkrétního Elektronického systému Uživatelům, zejména online kurzy. Seznam aktuálně nabízených Služeb je dostupný zde: www.tezenikryptomen.cz.

Platební brána: třetí strana zprostředkující platbu mezi Uživatelem a SandboxPeople. V případě platby přes platební bránu jsou finanční prostředky nejprve zapsány na obchodní účet poskytovatele platební brány a až poté na účet SandboxPeople.

 

 1. Registrace Uživatele
  • Uživatelé jsou povinni se před Užíváním Elektronického systému zaregistrovat prostřednictvím svého účtu na sociální síti nebo prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách http://tezenikryptomen.cz/ vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Uživatel veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou. Správné zadání e-mailové adresy Uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Elektronického systému. Registrace Uživatele je bezplatná.
  • Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k Užívání Elektronického systému.
  • Uživatel může svůj Účet v Elektronickém systému kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím kontaktování podpory Elektronického systému přes e-mailovou adresu dostupnou na internetových stránkách http://tezenikryptomen.cz/. Zrušením Účtu dojde k (i) vymazání Profilu z Elektronických systémů a k (ii) k ukončení zpracování osobních údajů za účelem Užívání Elektronického systému, nejedná-li se o osobní údaje, které je SandboxPeople povinna zpracovávat na základě zákona.
  • Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.
  • Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

 

 1. Průběh Užívání Elektronického systému
  • Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v Elektronickém systému uvedeno, že jsou zdarma (dále jen “Bezplatná Služba”). V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky Elektronického systému dostupné zde: www.tezenikryptomen.cz (dále jen „Placená Služba“).
  • Službu si Uživatelé budou moct objednat do předem stanoveného data (dále jen „Konečné datum pro objednání Služby“). Po uplynutí Konečného data pro objednání Služby již nebude možné Službu objednat. Služba bude Uživatelům poskytována v období s přesně stanoveným datem počátku (dále jen „Datum spuštění kurzu“) a datem konce poskytování konkrétní Služby (dále jen „Datum ukončení kurzu“). Uživatelé berou na vědomí, že Služba bude zpravidla rozčleněna na několik částí, které budou Uživateli zpřístupňovány postupně v období od Data spuštění kurzu do Data ukončení kurzu. Spočívá-li Placená Služba v online kurzu, jehož součástí budou videa a studijní materiály, Uživatelé budou oprávněni po dobu 6 měsíců po Datu ukončení kurzu videa a studijní materiály opětovně spouštět a zobrazovat. U Bezplatné Služby oprávnění stanovené v předchozí větě Uživatelům nevzniká.
  • Jedná-li se o Placenou Službu, Uživatel učiní objednávku Služby uskutečněním platby ceny Služby na účet SandboxPeople či na účet Platební brány bezhotovostním převodem za využití jedné z platebních metod, kterou Elektronický systém umožňuje v okamžiku placení ceny Služby. SandboxPeople Uživateli elektronicky potvrdí převzetí objednávky konkrétní Služby, a to do 3 pracovních dnů od učinění objednávky. Smlouva, na základě které bude Uživateli zpřístupněn obsah Služby pro jeho vlastní potřebu, je uzavřena v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet SandboxPeople či na účet Platební brány (dále jen “Smlouva”). V případě, že bude některá platební metoda zpoplatněna, bude na tuto skutečnost Uživatel předem upozorněn.

Platební brána akceptuje alespoň tyto platební karty: ____

Platební brána akceptuje alespoň tyto platební karty 3D Secure: ____

 • Cena Služeb je v Elektronickém systému uvedena v české měně. Cena je konečná, včetně daní a poplatků (dále jen „Cena Služby“).
 • Uživatel uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby SandboxPeople zpřístupnila Službu Uživateli, tj. mu ve smyslu § 1837 písm. l) dodala digitální obsah, před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany SandboxPeople dojde po uzavření Smlouvy k Datu spuštění kurzu. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. l) Občanského zákoníku nebude Uživatel moct od uzavřené Smlouvy odstoupit postupem podle § 1829 Občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a SandboxPeople před uzavřením Smlouvy sdělila Uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že SandboxPeople má zájem o spokojenost všech Uživatelů, umožňuje všem Uživatelům odstoupit od uzavřené Smlouvy v období prvních 14 dnů od Data spuštění kurzu (dále jen „Období pro odstoupení od Smlouvy“). Odstoupení je nutné zaslat elektronicky na e-mailovou adresu marek@sandboxpeople.com. SandboxPeople následně vrátí Uživateli Cenu Služby do 14 dnů od obdržení odstoupení, a to na bankovní účet uvedený v odstoupení. Nebude-li v odstoupení bankovní účet uveden, SandboxPeople vrátí Cenu Služby na bankovní účet, ze kterého byla Cena Služby uhrazena. Jelikož je Služba rozčleněna na několik částí, které budou Uživateli zpřístupňovány postupně v období od Data spuštění kurzu do Data ukončení kurzu, Uživatelé berou na vědomí, že v Období pro odstoupení od Smlouvy jim nebudou zpřístupněny všechny části Služby.
 • SandboxPeople zpřístupní Uživateli Službu pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů. Uživatel bere na vědomí, že obsah Služby může pouze opakovaně zhlédnout prostřednictvím Elektronického systému, stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno.
 • Uživatel je povinen otestovat před uhrazením Ceny Služby, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na Elektronickém systému. Úhradou Ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. SandboxPeople je oprávněna zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.
 • Služba bude Uživateli zpřístupněna v závislosti na fungování Elektronického systému. V době výpadku či odstávky Elektronického systému může být Služba Uživateli bez nároku na kompenzaci nepřístupná.

 

 1. Práva z vadného plnění
  • SandboxPeople zpřístupní Uživateli Službu, která bude ve smyslu § 2161 Občanského zákoníku bez vad s ujednanými vlastnostmi a bude mít jakost a užitné vlastnosti SandboxPeople popisované, nebo na základě jí prováděné reklamy či údaji uvedenými SandboxPeople ohledně Služby očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Službu takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství a odpovídá účelu, který SandboxPeople pro Službu uvádí nebo pro který se Služba obvykle využívá.
  • V souladu s § 2169 Občanského zákoníku, nemá-li Služba stanovené vlastnosti ve smyslu § 2161 Občanského zákoníku, může Uživatel požadovat i zpřístupnění nové Služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze části Služby, může Uživatel požadovat jen nové zpřístupnění takové části Služby; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Uživatel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na zpřístupnění nové Služby či její části má Uživatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Službu řádně využívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Uživatel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Uživatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na zpřístupnění nové Služby bez vad či její části nebo opravu Služby, může požadovat přiměřenou slevu. Uživatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu SandboxPeople nemůže zpřístupnit novou Službu bez vad či její část nebo Službu opravit, jakož i v případě, že SandboxPeople nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Uživateli působilo značné obtíže.
  • Je-li vada Služby ve smyslu § 1923 Občanského zákoníku odstranitelná, může se Uživatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Službu řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  • V souladu s § 2112 Občanského zákoníku neoznámí-li Uživatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.
  • SandboxPeople přijímá reklamaci primárně na e-mailové adrese marek@sandboxpeople.com, v případě nefunkčnosti této e-mailové adresy na sídle společnosti, v němž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných Služeb. SandboxPeople nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci Uživatele, který je spotřebitelem, v nejbližším možném termínu, nejdéle však do 30 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

 1. Další ujednání
  • Je-li v rámci Služby Uživateli umožněno vkládat příspěvky, recenze či jiné texty do Elektronického systému, SandboxPeople si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné, nereálné či odporující dobrým mravům nebo standardům korektní diskuze. O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není SandboxPeople Uživatele povinna informovat.
  • SandboxPeople si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti Užívání Elektronického systému (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), pokud Uživatel:
 2. minimálně 1 rok neprovedl přihlášení do svého Účtu;
 3. rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami, etickými pravidly anebo dobrými mravy, které mohou poškodit dobré jméno SandboxPeople či jiných osob;
 4. v důsledku nestandardního Užívání Elektronických systémů nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje Elektronické systémy a jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození Elektronických systémů, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Elektronických systémů, apod.);
 5. opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky;
 6. činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu Elektronických systémů; nebo
 7. založil Účet a vyplnil Profil na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšleného člověka, anebo registrace pod jménem jiného člověka.

 

 1. Užívání cookies
  • Uživatel bere na vědomí, že SandboxPeople je oprávněna používat tzv. cookies. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk Uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k Elektronickým systémům SandboxPeople.
  • V rámci Elektronických systémů používá SandboxPeople cookies za těmito účely:
 2. udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby SandboxPeople byla při zobrazování webových stránek schopna rozlišit jednotlivé Uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro Uživatele;
 3. základní nastavení Elektronických systémů i pro nepřihlášené Uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby Uživatele (když např. Uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby Uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).
  • Elektronické systémy mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které společnosti SandboxPeople slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele není známa (za předpokladu, že Uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se o následující cookies:
 4. Google Analytics – SandboxPeople používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
 5. konverzní kódy Sklik – pro účely měření efektivity reklamy na stránky SandboxPeople;
 6. konverzní kódy Facebook – pro účely měření efektivity reklamy na stránky SandboxPeople;
 7. Google AdWords – SandboxPeople může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný uživatel, který navštívil stránky SandboxPeople, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby SandboxPeople. Více informací o reklamách v síti Google je možné získat na http://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/; uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě společnost Google prostřednictvím http://www.google.com/ads/preferences/?hl=cs.
 8. SandboxPeople si vyhrazuje právo použití i dalších cookie třetích stran, které nejsou uvedeny v seznamu výše;
  • Uživatel je oprávněn nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookies na jeho počítači zabráněno.

 

 1. Odpovědnost SandboxPeople
  • Přístup k Účtu je chráněn jedinečným přihlašovacím heslem, které je Uživatel povinen chránit před zneužitím. SandboxPeople nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.
  • SandboxPeople neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení SandboxPeople. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli SandboxPeople. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně SandboxPeople, zavazuje se SandboxPeople bez zbytečného odkladu uvědomit Uživatele o této situaci a její příčině. SandboxPeople bude pokračovat v poskytování Služeb v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.
  • V případě vzniku škody na straně Uživatele si smluvní strany dohodly omezení náhrady případné škody včetně ušlého zisku vzniklé Uživateli tak, že celková náhrada škody je omezena výší Ceny Služby skutečně uhrazené Uživatelem dle uzavřené Smlouvy.
  • V případech, kdy má Uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je SandboxPeople také oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Uživatelem. V takovém případě vrátí SandboxPeople Uživateli uhrazenou kupní cenu či její část bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Uživatelem.
  • SandboxPeople může dále odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může SandboxPeople zrušit pouze část smlouvy, které se toto týká.
  • V případě, že výše uvedená situace dle odst. 2) tohoto článku nastane, SandboxPeople bude neprodleně kontaktovat Uživatele za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Uživatel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena, a to bezhotovostně na účet určený Uživatelem.

 

 1. Autorská práva a ochranné známky
  • Veškerý obsah Elektronického systému je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím SandboxPeople, popřípadě jejích poskytovatelů licence. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytnutím Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.
  • Uživatel není oprávněn Užívat Elektronický systém nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu SandboxPeople. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Elektronického systému ze strany Uživatelů.
  • Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronickém systému je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu SandboxPeople jsou zakázány. Zejména je zakázáno obsah Elektronického systému rozmnožovat, rozšiřovat či sdělovat třetím osobám.

 

 1. Rozhodné právo
  • Právní vztah mezi Uživatelem a SandboxPeople se řídí právem České republiky. Otázky neupravené Podmínkami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.
  • Veškeré spory vzniklé z těchto Podmínek a Smlouvy uzavřené dle těchto Podmínek budou řešeny českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla SandboxPeople.

 

 1. Zpracování osobních údajů, další využití údajů v Elektronických systémech
  • SandboxPeople prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů tyto zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. SandboxPeople byla registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 3. 10. 2014 pod číslem registrace: 00055242. V případě některých Služeb může SandboxPeople figurovat v pozici zpracovatele osobních údajů.
  • SandboxPeople prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Služeb Uživateli, zpracovává na základě jejich souhlasu uděleného v rámci registrace Uživatele. SandboxPeople je oprávněna obrátit se na Uživatele jakožto subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.
  • SandboxPeople (v souladu se souhlasem se zpracováním osobních údajů) je oprávněna Uživateli nabídnout služby a produkty třetích stran na základě informací, které Uživatel uvedl ve svém Profilu. Informace o Uživatelích nebudou ze strany SandboxPeople poskytnuty třetím osobám.
  • Uživatelé berou na vědomí, že údaje nacházející se v Elektronickém systému jsou ze strany SandboxPeople zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany SandboxPeople dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.

 

 1. Korespondenční údaje
  • Korespondenční údaje SandboxPeople jsou následující:

Sandbox People s.r.o.

Bulharská 1036, Pardubice

530 03 Pardubice

Elektronická adresa: marek@sandboxpeople.com

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Uživatel registrací projevuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je při užívání Služby dodržovat. SandboxPeople si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. V případě změny podmínek se SandboxPeople zavazuje Uživatele o této změně min. 1 den před nabytím účinnosti těchto změn informovat prostřednictvím emailu na kontaktní e-mail Uživatele. Změny Podmínek se budou aplikovat pouze na Služby objednané po nabytí účinnosti nového znění Podmínek. V případě, že Uživatel nebude souhlasit s provedenou změnou Podmínek, je jeho výhradním právem další Služby již neobjednávat. Aktuální znění Podmínek je dostupné na internetové adrese www.tezenikryptomen.cz.
  • Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 1. 2017.
  • Vyřizování stížností Uživatelů, kteří jsou spotřebiteli, zajišťuje SandboxPeople prostřednictvím emailové adresy marek@sandboxpeople.com. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.
  • Tyto Podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Uzavřenou Smlouvu bude SandboxPeople archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro Uživatele.
  • Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely užívání služeb online vzdělávání tezenikryptomen.cz

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZOÚ“), tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním, užitím a uchováním veškerých mých osobních údajů na výše uvedených WWW. Beru na vědomí, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné.

V případě registrace Uživatele e-mailem se jedná o e-mailovou adresu a uživatelské jméno.

V případě registrace Uživatele přes sociální sítě (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ a další) se jedná o jméno, příjmení, e-mailovou adresu a profilovou fotografii, tato bude použita jako profilová fotografie k účtu na tezenikryptomen.cz.

Osobní údaje ze sociálních sítích jsou použity za účelem užívání elektronického systému a vytvoření profilu, jak jsou definovány v Podmínkách užívání elektronického systému společnosti Sandbox People (pro tezenikryptomen.cz), a usnadnění registrace do elektronického systému.

Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím informačního systému spojeného s uvedenými WWW stránkami.

Dále beru na vědomí, že jsem byl tímto poučen o:

 1. svém právu na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o mne zpracovávány;
 2. svém právu na opravu nepřesných osobních údajů;
 • tom, že pokud dojde ze strany správce k porušení povinností uložených ZOÚ, mám právo při splnění zákonných podmínek žádat správce, (i) aby se správce zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav, (ii) byla provedena oprava osobních údajů tak, aby byly správné a přesné, (iii) aby byly osobní údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům, (iv) o přiměřené zadostiučinění v souladu s občanskoprávními předpisy, pokud byla dotčena má osobnostní práva a (v) po správci požadovat náhradu případné vzniklé škody;
 1. právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Práva uvedená v bodech i) a ii) mohu uplatnit především prostřednictvím správy svého uživatelského účtu na výše uvedených WWW stránkách.

Tento souhlas uděluji společnosti Sandbox People s.r.o., se sídlem Bulharská 1036, Pardubice 530 03, IČ: 01383167

, DIČ: CZ 01383167

, zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 31786, jakožto správci, na dobu 10 (deset) let ode dne poslední aktualizace údajů nebo do zrušení uživatelského účtu na základě mé žádosti, nastane-li toto dříve.

Kontaktní údaj – e-mailová adresa může být zpřístupněn třetím stranám (zpracovatelům) za účelem rozesílání elektronické pošty jménem správce osobních údajů v souladu s těmito podmínkami.

Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat. V takovém případě dojde k ukončení poskytování služeb, jak jsou definovány v Podmínkách užívání elektronického systému společnosti Sandbox People (tezenikryptomen.cz).

Beru na vědomí, že Sandbox People je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněna používat můj elektronický kontakt za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních produktů či služeb obdobných těm, které mi již poskytla. Podle § 5 odst. 5 ZOÚ je Sandbox People dále oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření mého nesouhlasu. Souhlasím s využíváním mého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se produktů či služeb obchodních partnerů Sandbox People s.r.o. a třetích osob.